Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Uitvaartkrachten Academy: 

Ingeschreven in het handelsregister onder nummer 81782691, in deze vanuit rechtswege vertegenwoordigd door J. Schutten, woonachtig te Culemborg.

Opdrachtgever: 

De al dan niet natuurlijke persoon die enige dienstverlening en/of levering met betrekking tot een training schriftelijk of mondeling opdraagt of heeft opgedragen, of anderszins een overeenkomst met Uitvaartkrachten Academy is aangegaan, dan wel beoogt aan te gaan.

Deelnemer:

De natuurlijke persoon die zich heeft ingeschreven voor een training van Uitvaartkrachten Academy.


Artikel 2. Algemene bepalingen 

Artikel 2.0.  Op alle met Uitvaartkrachten Academy gesloten overeenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 2.1. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 

Artikel 2.3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 

 Artikel 2.4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 

Artikel 2.5. Indien Uitvaartkrachten Academy niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Uitvaartkrachten Academy in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

Artikel 2.6. Communicatie-/informatievoorziening naar de deelnemer gebeurt schriftelijk op verschillende wijze, per brief, email of via de elektronische leeromgeving die voor de deelnemer toegankelijk is. 

Artikel 3. Omvang verplichtingen 

Artikel 3.0. Met Uitvaartkrachten Academy gesloten overeenkomsten leiden voor Uitvaartkrachten Academy tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Uitvaartkrachten Academy gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Uitvaartkrachten Academy verlangd kan worden. 

Artikel 3.1. Als Uitvaartkrachten Academy voor de uitvoering van een met Uitvaartkrachten Academy gesloten overeenkomst derden inschakelt, is Uitvaartkrachten Academy gehouden deze derden zorgvuldig te selecteren. 

Artikel 3.2. Voor zover Uitvaartkrachten Academy voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door de deelnemer, is Uitvaartkrachten Academy uit haar verplichtingen ontslagen bij niet-tijdig verstrekken van die informatie of verlenen van die medewerking. 

Artikel 4. Inschrijvingsprocedure deelnemers 

Artikel 4.0. Deelnemers betalen de kosten voor training per direct na inschrijving. Zodra de betaling is voltooid is de inschrijving definitief

Artikel 4.1. Na de datum van de definitieve inschrijving hebben deelnemers nog veertien dagen wettelijke bedenktijd om een definitieve inschrijving te herroepen, waarna de inschrijving onherroepelijk is en de deelnemer zich tot volledige betaling van de opleidingskosten zoals onder artikel 5 vermeld, verplicht. 

Artikel 5. Trainingskosten en betalingsvoorwaarden 

Artikel 5.0. De trainingskosten van Uitvaartkrachten Academy kunnen uit verschillende componenten bestaan. Te weten lesgelden, eventuele arrangementsgelden, boek- en materiaalkosten, en overige kosten. 

De trainingskosten zijn voor elke training op de website aangegeven. 

Artikel 5.1. Uitvaartkrachten Academy legt gemaakte prijsafspraken inclusief latere wijzigingen – zoveel mogelijk - schriftelijk vast. 

Artikel 5.2. Door invulling van het inschrijfformulier geeft de deelnemer de juiste adres- en factuurgegevens voor het toezenden van een factuur. Zodra de betaling is voltooid wordt de factuur via email aan het opgegeven adres verstuurd.

Artikel 5.3. Een deelnemer heeft geen mogelijkheid om opleidingskosten van daartoe benoemde opleidingen in termijnen te betalen. 

Artikel 6. Annulering, onderbreking, absentie en wijzigingen 

Artikel 6.0. Annuleren dient altijd schriftelijk, per email of per post te worden bevestigd. De email datum of datum van de poststempel van dit schrijven geldt als bepalende aanzegdatum. 

Artikel 6.1. Indien een definitieve inschrijving voor aanvang van de training wordt geannuleerd zijn vanaf 2 weken voor aanvang van de betreffende training de volledige opleidingsgelden verschuldigd. 

Artikel 6.2. Bij annulering op de dag van de training heeft de deelnemer, ook in de gevallen waarin de deelnemer de deelname vanwege ‘onvoorziene medische of calamiteiten’, of vanwege werk gerelateerde oorzaak, heeft moeten annuleren of onderbreken (zoals bedoeld in artikel 6.3.1) wordt onder geen beding restitutie van trainingsgelden verstrekt.

Artikel 6.3. Als de training onverwacht moet worden geannuleerd of afgebroken vanwege ‘onvoorziene medische calamiteiten’, of vanwege werk gerelateerde oorzaak, kan de deelnemer de training op een later tijdstip hervatten (onder voorbehoud dat er hiertoe gelegenheid is). 

 Artikel 6.3.1. De deelnemer kan, indien van toepassing, op een later tijdstip, doch uiterlijk binnen twaalf maanden na het annuleren of afbreken                        van de training, deze hervatten. Na twaalf maanden vervalt automatisch het recht op deelname aan de training. Er is in die gevallen geen sprake van restitutie van de kosten. 

Artikel 6.4. Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Uitvaartkrachten Academy zich het recht voor het trainingsprogramma tussentijds te wijzigen of organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. 

Artikel 6.5. Bij ziekte van een docent zorgt Uitvaartkrachten Academy tijdig voor vervanging, of annuleert de bijeenkomst uiterlijk 24 uur van tevoren en plant daarbij een nieuw tijdstip voor de bijeenkomst. 

Artikel 7. Aantal deelnemers en toelating 

Artikel 7.0. De training telt per deelnemersgroep - in beginsel - een minimum van acht en maximum van twintig deelnemers, uitzonderingen daargelaten. 

Artikel 7.1. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in volgorde van aanmelding. 

Artikel 7.1.1. Uitvaartkrachten Academy heeft bij overschrijding van de deelnemerslimiet een inspanningsverplichting om alle ingeschreven deelnemers alsnog binnen redelijke termijn te plaatsen.

Artikel 7.2. Bij te geringe belangstelling voor de training kan Uitvaartkrachten Academy besluiten deze activiteit niet door te laten gaan, danwel deelnemers door te schuiven naar de volgende groep. Deelnemer krijgt hiervan zo spoedig mogelijk tot uiterlijk 3 dagen voor de geplande datum bericht. De deelnemer heeft bij niet doorgaan recht op restitutie van de trainingsgelden.

Artikel 8. Opleidingslocatie 

Artikel 8.0. Uitvaartkrachten Academy houdt zich het recht voor om de opleidingslocatie te kiezen en te wijzigen. 

Artikel 9. Aansprakelijkheid 

Artikel 9.0. Aan de inhoud van de website, de brochures of het lesmateriaal van Uitvaartkrachten Academy kunnen geen rechten worden ontleend. 

Artikel 9.1. Uitvaartkrachten Academy sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval al dan niet ontstaan op de locatie van opdrachtnemer, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, tenzij de assuradeuren van de door Uitvaartkrachten Academy gesloten bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering aansprakelijkheid erkennen, en tot vergoeding van de schade over gaan. 

Artikel 9.2. Uitvaartkrachten Academy sluit elke aansprakelijkheid voor indirecte schade uit, ontstaan bij haar wederpartij en/of opdrachtgever en/of derden. Voor schade die een direct gevolg is van een aan Uitvaartkrachten Academy toe te rekenen tekortkoming is Uitvaartkrachten Academy alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Uitvaartkrachten Academy en de assuradeuren van de door Uitvaartkrachten Academy afgesloten bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering aansprakelijkheid erkennen en tot vergoeding van de schade overgaan. Als Uitvaartkrachten Academy zelf gehouden is schade te vergoeden, dan is deze vergoeding beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs, gemoeid met de overeenkomst.

Artikel 9.3. Uitvaartkrachten Academy streeft ernaar om geplande trainingen/workshops te allen tijde te laten doorgaan. Indien door omstandigheden een bepaalde bijeenkomst onverhoopt geen doorgang kan vinden, heeft Uitvaartkrachten Academy een inspanningsverplichting een vervangende bijeenkomst aan te bieden.

Artikel 9.4. Mocht een hernieuwde uitvoering van de betreffende bijeenkomst niet mogelijk zijn, dan is de eventuele aansprakelijkheid van Uitvaartkrachten Academy uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan wat Uitvaartkrachten Academy aan de deelnemer inzake de vergoeding voor de betreffende bijeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 9.5. Schadevergoeding, door Uitvaartkrachten Academy te betalen, zal nooit meer bedragen dan het door de deelnemer betaalde lesgeld. 

Artikel 10. Overmacht 

Artikel 10.0. Uitvaartkrachten Academy is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 

Artikel 10.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop Uitvaartkrachten Academy geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Uitvaartkrachten Academy niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Uitvaartkrachten Academy heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Uitvaartkrachten Academy zijn verbintenis had moeten nakomen. 

Artikel 10.2. Indien Uitvaartkrachten Academy ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Uitvaartkrachten Academy gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

 

Artikel 11. Intellectueel eigendom 

Artikel 11.0. Uitvaartkrachten Academy behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendommen voor met betrekking tot de verstrekte leermiddelen. 

De deelnemer of opdrachtgever is niet gerechtigd opleidingsmateriaal waarvan Uitvaartkrachten Academy zich bedient op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven, op welke wijze dan ook. 

Artikel 11.1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door Uitvaartkrachten Academy ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft Uitvaartkrachten Academy houder (krachtens licenties van derden) respectievelijk eigenaar van deze rechten. 

De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet kopiëren en/of vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen. 

Artikel 12. Klachten en geschillen 

Artikel 12.0. De deelnemer dient eventuele klachten over de door Uitvaartkrachten Academy aangeboden diensten, binnen uiterlijk één maand na levering daarvan, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken bij de directeur van Uitvaartkrachten Academy, de heer J. Schutten. 

Bij gebreke hiervan wordt de deelnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienstverlening. 

Artikel 12.1. Binnen vier weken na de melding zal Uitvaartkrachten Academy schriftelijk en / of mondeling reageren.

Artikel 12.2. Een klacht moet uiterlijk binnen acht weken na melding zijn afgehandeld. Is er meer tijd nodig, dan wordt de klager hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte gesteld. 

Artikel 12.3. Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van betalingsverplichtingen.

Artikel 13. Persoonsregistratie 

Artikel 13.0. Door het aangaan van een overeenkomst met Uitvaartkrachten Academy wordt aan Uitvaartkrachten Academy toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Uitvaartkrachten Academy uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. 

Artikel 13.1. Uitvaartkrachten Academy zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft. Derden hebben geen toegang tot deze gegevens. Voor onbevoegd gebruik, sluit Uitvaartkrachten Academy evenwel elke mogelijke aansprakelijkheid uit. 

Artikel 14. Overige bepalingen 

Artikel 14.0. Op de overeenkomst tussen Uitvaartkrachten Academy en de deelnemer/opdrachtgever, is het Nederlands recht van toepassing. De rechter in de vestigingsplaats van Uitvaartkrachten Academy is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Uitvaartkrachten Academy het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.