Aansprakelijkheid in de uitvaartbranche


Hoe zit dat met aansprakelijkheid?

Waarvoor ben je als uitvaartondernemer aansprakelijk hoe kan je je hiervoor verzekeren? We vergelijken hier geen prijzen en verzekeringen. Maar wat het meeste opvalt over bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen in de uitvaart is de informatie van Nardus.

Nardus heeft een bestuurdersaansprakelijkheid verzekering samengesteld. Speciaal voor uitvaartondernemers. Of je nu een verzekering bij Nardus wilt afsluiten, verzekeringen met elkaar wilt vergelijken of alleen nog maar een klein beetje wilt nadenken over dit onderwerp. Het is de moeite waard onderstaande Nardus-info door te lezen.

Bestuurdersaansprakelijkheid: verzekeren of niet?

Het is verstandig om regelmatig jouw verzekeringen door te lopen. Je voorkomt daarmee onaangename verassingen. Een aansprakelijkheidsverzekering is in ieder geval voor iedere uitvaartprofessional een must. Heb je geen eigen onderneming? Werk je in loondienst of op een 0-uren contract? Informeer dan bij je werkgever.
Heb je wel een eigen onderneming, ben je zzp-er of freelancer moet je dan een bestuurders-aansprakelijkheids-verzekering afsluiten?
 Voor dit soort verzekeringen zie je veel reclame. De risico’s die een bestuurder loopt zouden aanzienlijk zijn. En het zou zeer onverstandig zijn om geen bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De premies voor dit soort verzekeringen zijn meestal een paar honderd euro per jaar. De afgelopen jaren is er een tendens te zien dat bestuurdersaansprakelijkheid steeds sneller wordt aangenomen. Hierdoor worden deze verzekeringen steeds populairder. Een aansprakelijkheidsverzekering voor is steeds meer een noodzaak. Voor bestuurders en commissarissen voor ondernemers, stichtingen en verenigingen. Het aantal claims tegen bestuurders en commissarissen van bedrijven groeit. En wat opvalt zijn de steeds hogere schadevergoedingen bij claims via de rechter.
Voor Nardus leden is er een Bestuurders en Commissarissen aansprakelijkheidsverzekering (BCA) samengesteld i.s.m. verzekeraar AIG.
Nardus stelt Marthijn Oosterman van EQ Financiële Diensten BV een aantal vragen over deze verzekering.

Bron: Nardus

Wat is bestuurdersaansprakelijkheid?

Als u bestuurder bent bij een uitvaartonderneming, gaan uw gedachten vooral uit naar de wijze waarop u deze functie goed gaat vervullen. Uiteraard zult U niet meteen stilstaan bij de mogelijke aansprakelijkheid die u loopt. In principe is de onderneming aansprakelijk voor bijvoorbeeld de schulden die worden gemaakt. Toch kan het voorkomen dat u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld. Een aansprakelijkheidsstelling heeft veelal te maken hebben met het niet behoorlijk vervullen van uw taak als bestuurder (onbehoorlijk bestuur).

Wanneer ben ik als bestuurslid persoonlijk aansprakelijk?

Voor bestuurstaken geldt een collectieve verantwoordelijkheid en voor alle bestuurders een hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat betekent dat u als individuele bestuurder persoonlijk aansprakelijk kunt worden gesteld voor de volledige schade die voortvloeit uit fouten van uzelf of uw medebestuurders. Bestuurders en commissarissen hebben te maken met: Interne aansprakelijkheid (Indien u als bestuurder of commissaris tekortschiet in de vervulling van uw taak, kan de vereniging uzelf aansprakelijk stellen) en Externe aansprakelijkheid (bijvoorbeeld indien u onzorgvuldig handelt naar derden, zoals crediteuren, de fiscus en (ex)werknemers, kunt u door hen aansprakelijk worden gesteld.

Van wie kan er een claim komen?

Een claim kan uit verscheidene hoeken komen; U kunt dan denken aan; aandeelhouders, klanten, belangenorganisaties, banken, leveranciers, de fiscus, overnamepartners, curatoren, (ex) werknemers, crediteuren. Faillissement is nog steeds de meest voorkomende reden voor een mogelijke claim.

Welke situaties kunnen leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder?

Hieronder worden enkele situaties genoemd die kunnen leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders. Het spreekt voor zich dat het afhankelijk is van de specifieke claim of er dekking is op de verzekering. Bijvoorbeeld: Het nalaten een boekhouding bij te houden of het niet of te laat opmaken van de jaarrekening. Of als er bij belangrijke beslissingen met financiële consequenties geen gedegen voorbereiding is geweest of bij een vermoedelijk faillissement toch verplichtingen aangaan. Het selectief betalen van crediteuren in geval van betalingsonmacht. Het verwaarlozen van tegenstrijdige belangen van een bestuurder. Het niet of niet op tijd informeren van de leden over belangrijke ontwikkelingen Het is strijd handelen met het doel van uitvaartvereniging. Als bestuurder verplichtingen aangaan waarvan al bekend is of bekend behoord te zijn dat de vereniging ze niet kan nakomen. En ook persoonlijke verrijking.

Is er bij een schade sprake van grote financiële schade?

Een aansprakelijkheidsclaim kan al snel flink in de papieren lopen. Maar ook als een claim door de rechter wordt afgewezen, brengt deze hoge juridische kosten met zich mee. Bent u als bestuurder onverzekerd, dan draait u persoonlijk op voor eventuele schadeclaims en/of hoge advocaatkosten. Dit gaat ten koste van uw privé vermogen.

Kunt u wat voorbeelden van praktijkgevallen geven?

Als bestuurder kun je van binnen of buiten de vereniging worden aangesproken.
Bijvoorbeeld:
– Een vereniging is van plan om een deel van de nieuwe accommodatie te verhuren aan een derde. Afgesproken wordt dat er voor rekening van de huurder enkele extra voorzieningen zullen worden aangebracht in de te verhuren ruimte. De vereniging geeft hiervoor een opdracht aan de aannemer. Uiteindelijk ziet de derde af van de huur van de ruimte. De afspraken tussen de vereniging en de derde blijken niet op schrift te staan. De vereniging zit met een hoge rekening van de aannemer.De leden kunnen het bestuur aanspreken.
-De penningmeester vergeet een brandverzekering af te sluiten voor het verenigingsgebouw. Het gebouw brand volledig af en er wordt niets uitgekeerd. Ook hier is sprake van een onbehoorlijke taakvervulling als gevolg waarvan de vereniging schade lijdt.
– Een bestuurder maakt afspraken met een leverancier zonder hiertoe alleen bevoegd te zijn. De zaak moet worden teruggedraaid maar de leverancier legt een claim neer.
– Het bestuur gaat ertoe over om zeer risicovol te beleggen met gelden van de vereniging en het gaat mis. De bestuurders kunnen worden aangesproken door de leden.

Biedt mijn particuliere aansprakelijkheidsverzekering of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de uitvaartvereniging dan geen bescherming?

Nee, deze bieden geen dekking voor een schade die het gevolg is van het (dis)functioneren als bestuurder. Deze verzekeringen dekking alleen aanspraken voor materiële en personenschade. Vermogensschade is niet gedekt (uitgesloten) op deze verzekeringen. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt hiervoor wel dekking.
Waarvoor geeft deze verzekering dekking?
De dekking van de verzekering bestaat uit twee elementen:
• de kosten van verweer
• de uiteindelijke schadevergoeding
De aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen geeft dekking voor claims ingesteld tegen een bestuurder en/of commissaris: De verzekering biedt bescherming tegen verschillende vormen van aansprakelijkheid. Er geldt een dekking in het geval het bedrijf niet in staat is, of niet bereid is, om de bestuurder en/of commissaris die wordt aangeklaagd, schadeloos te stellen. Indien het bedrijf wel besluit om bescherming te bieden middels vrijtekening of vrijwaring, dan zal een mogelijke claim terecht komen bij het bedrijf. Ook in dit geval zal de verzekering dekking bieden.

Wie zijn allemaal verzekerd met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

o.a. verzekerd zijn:
• Alle voormalige, huidige of toekomstige, bestuurders en commissarissen
• Mede beleidsbepalers

Wat dekt de verzekering niet?

Uitgesloten zijn onder andere aanspraken tegen bestuurders die opzettelijk onrechtmatig of malafide handelen en ook schade die gedekt is op de reguliere bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en schade voortvloeiend uit bekende feiten en eerdere claims is geen dekking.

Welke voordelen biedt deze verzekering?

Hier volgen enkele speerpunten uit onze ruim opgezette voorwaarden:
· Doorlopende polis
· Wereldwijde dekking en locale claims expertise
· Uitgebreide basisdekking inclusief een aanvullend bedrag voor de kosten van verweer boven de verzekerde som;
· 120 maanden uitloop voor gepensioneerde bestuurder, commissaris of toezichthouder
· Uitlooptermijn tegen vaste aanvullende premies
· Automatische dekking nieuw opgerichte dochtermaatschappijen
· Ruime definitie groep van verzekerden – bestuurder/commissaris
· Geen uitsluiting voor claims tussen verzekerden onderling
· Vrije advocaatkeuze
· Onderzoekskosten zijn ook gedekt indien de bestuurder, commissaris en/of toezichthouders individueel betrokken zijn bij een onderzoek

Wat is de premie en wat is het verzekerd bedrag?

Bij een omzet tussen de €0,00 en € 25.000.000,00 ligt het premiebedrag rond de € 250,00. Het verzekerde bedrag is dan € 500.000,00.
Voor een ander verzekerd bedrag kunt u contact opnemen.
Wordt de vereniging gelijk geaccepteerd voor deze verzekering?
Meestal wel maar onder andere uitvaartverenigingen welke korter bestaan dan 2 jaar,  verenigingen die schade hebben gehad, hebben lopen of verwachten, en ook voor verenigingen die een negatief eigen vermogen hebben, dienen de aanvraag eerst voor te leggen aan AIG.
Levert een negatief eigen vermogen dan een afwijzing op?
Nee, dat is zeker niet het geval. AIG zal de financiële cijfers bestuderen en als de vereniging ‘gezond’ is zullen ze deze veelal accepteren.

bon: Nardus.nl

 

Meer informatie over verzekeren, kijk ook eens bij het Broodfonds

Reactie plaatsen